Create Thai Lotto Global Account

Registration

Account Details

Personal Details

 

 

 Birth Information

วิสัยทัศน์

การบริหารองค์กรแบบเครือข่าย (Network Organization) โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การประสานงาน การสร้างความเชื่อมโยง ความผสมผสาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหาร การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและประเมินผลได้ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน

Terms and Mailing